Български Киноложки Клуб АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

Добре дошли в официалния сайт на

Български Киноложки Клуб Английски Бул териер (БККАБТ)!

БККАБ е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е пълноправен член на Международната федерация по кинология (FCI).

Единствено БККАБТ има право да издава валидни родословия на английски бул териери на територията на България. Тези родословия са валидни във всички държави членки на FCI.

Дейността и документацията на БККАБТ са максимално съобразени с тези на FCI и не им противоречат, като са взети под внимание типичните за България географски особености и особеностите в областта на българското законодателство и бита на българина. Сайтът е предназначен както за настоящите и бъдещи членове на клуба, така и за всички любители на териерите от типа бул и в частност на бултериера.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

БККАБТ Ви кани да присъствате на ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български киноложки клуб английски бултериер“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 05.05.2019 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе № 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението;

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2018 г. и приемане на отчета;

3. Приемане на програма за дейността и бюджета през 2019 г.;

4. Промяна в устава на сдружението;

5. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година;

6. Разискване на други въпроси.

*При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Вашето присъствие на събранието е желателно, като припомняме, че годишният членски внос за настоящата година следва да се заплати до 05.05.2019 г. Членският внос е 40 лв., а новите членове внасят и първоначална (встъпителна) членска такса в размер на 20 лв. Последна възможност за плащане ще имате на самото събрание. Членове, които не са заплатили своята такса няма да имат право на глас.

За повече информация можете да се обърнете към:

Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ

тел. 0882 541 800

е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:

УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

http://hotelbrod.com/

Коментарите са забранени.