Български Киноложки Клуб
АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Добре дошли в официалния сайт на
Български Киноложки Клуб Английски Бул териер (БККАБТ)!

БККАБ е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е пълноправен член на Международната федерация по кинология (FCI).

Единствено БККАБТ има право да издава валидни родословия на английски бул териери на територията на България. Тези родословия са валидни във всички държави членки на FCI.

Дейността и документацията на БККАБТ са максимално съобразени с тези на FCI и не им противоречат, като са взети под внимание типичните за България географски особености и особеностите в областта на българското законодателство и бита на българина. Сайтът е предназначен както за настоящите и бъдещи членове на клуба, така и за всички любители на териерите от типа бул и в частност на бултериера.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български киноложки клуб английски бул териер“ уведомява всички членове и заинтересовани лица, че на проведеното Отчетно-изборно общо събрание на 20.05.2017 г. бяха взети следните решения по дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.

 • Анабела Динчийска;
 • Атанас Йорданов;
 • Данаил Георгиев;
 • Доника Мангова;
 • Елена Анчева;
 • Златина Лалова;
 • Лазар Димитров

За момента не бяха одобрени заявленията за членство на:

 • Андрей Димитров;
 • Атанас Пашов;
 • Цветелина Аралова;

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2016 г.:

 • Приет бе Отчета за дейността на сдружението за 2016 г.;
 • Приет бе Финансовия отчет за 2016 г.;
 • Приет бе Отчета на отговорника развъдна дейност (ОРД) за 2016 г.;

3. Приет бе Докладът на ръководството за изминалия мандатен период и Управителния съвет бе освободен от длъжност.

4. Избран бе нов управителен съвет и нов контролен съвет:

 • Председател на УС– Камен Калчев;
 • Заместник председател на УС– Лина Бойчева;
 • Отговорник развъдна дейност – Марио Капушев;
 • Секретар и касиер – Десислава Капанъкова;
 • Член на Управителен съвет – Гергана Тончева;
 • Председател на Контролен съвет – Иван Кемилев;
 • Член на Контролен съвет – Станил Кавраджиев;
 • Член на Контролен съвет – Деница Гиндева;

5. Приета бе програмата за дейността и бюджет през 2017 г.

6. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година – избрано бе място за провеждане – Хотел „Природа“, с. Долна баня

Предложения за съдии на Клубна изложба 2018 г.:

 • Стив Уокър
 • Ана Блеър
 • Сара Фостър
 • Дарма Уолбъри
 • Дейвид Хол
 • Лорейн Шепърд

7. Разискване на други въпроси.

 • Бе приет нов спонсор на клубната изложба;
 • Беше обсъдено въвеждането на задължителни здравни изследвания за миниатюрен бултериер;

За повече информация можете да се обърнете към:
Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ
тел. 0882 541 800
е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:
УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

Коментарите са забранени.