Български Киноложки Клуб
АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Добре дошли в официалния сайт на
Български Киноложки Клуб Английски Бултериер (БККАБТ)!

БККАБ е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е пълноправен член на Международната федерация по кинология (FCI).

Единствено БККАБТ има право да издава валидни родословия на английски бултериери на територията на България. Тези родословия са валидни във всички държави членки на FCI.

Дейността и документацията на БККАБТ са максимално съобразени с тези на FCI и не им противоречат, като са взети под внимание типичните за България географски особености и особеностите в областта на българското законодателство и бита на българина. Сайтът е предназначен както за настоящите и бъдещи членове на клуба, така и за всички любители на териерите от типа бул и в частност на бултериера.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

П О К А Н А
за свикване на Отчетно-Изборно събрание

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български киноложки клуб английски бултериер“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно-изборно събрание на 20.05.2017 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе 66, хотел „Брод“, конферентна зала.

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.
2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2016 г. и приемане на отчета.
3. Доклад на ръководството за изминалия мандатен период и освобождаване от длъжност.
4. Избор на нов управителен съвет и нов контролен съвет.
5. Приемане на програма за дейността и бюджет през 2017 г.
6. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година.
7. Разискване на други въпроси.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Вашето присъствие на събранието е желателно, като припомняме, че годишният членски внос за настоящата година следва да се заплати до края на месец март 2017 г. Членският внос е 40 лв., а новите членове внасят и първоначална (встъпителна) членска такса в размер на 20 лв.

За повече информация можете да се обърнете към:
Деница Гиндева – касиер и секретар на БККАБТ
тел. 0887 98 22 81
е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:
УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

http://hotelbrod.com/

Коментарите са забранени.