Български Киноложки Клуб АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Добре дошли в официалния сайт на
Български Киноложки Клуб Английски Бул териер (БККАБТ)!

БККАБ е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е пълноправен член на Международната федерация по кинология (FCI).

Единствено БККАБТ има право да издава валидни родословия на английски бул териери на територията на България. Тези родословия са валидни във всички държави членки на FCI.

Дейността и документацията на БККАБТ са максимално съобразени с тези на FCI и не им противоречат, като са взети под внимание типичните за България географски особености и особеностите в областта на българското законодателство и бита на българина. Сайтът е предназначен както за настоящите и бъдещи членове на клуба, така и за всички любители на териерите от типа бул и в частност на бултериера.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 25.03.2018 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе № 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2017 г.

3. Приемане на програма за дейността и бюджета през 2018 г.

4. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година.

5. Разискване на други въпроси

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  За повече информация можете да се обърнете към:
  Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ
  тел. 0882 541 800
  е-mail: info@bullterrierbg.org

  С УВАЖЕНИЕ:
  УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

  Коментарите са забранени.